Megatrender

27.09.2017 kl. 12:48
För att kunna planera för framtiden har det blivit allt viktigare att förstå och se de pågående förändringarna i omvärlden. I företagsvärlden har man länge analyserat megatrender för att kunna förbereda sig på stora globala förändringar som kan ha avgörande betydelse för företagets framtid.

Men det är inte bara företag som har anledning att fundera över stora och svårupptäckta förändringar. Också inom organisationsvärlden och i medborgarsamhället har man anledning att se långt framåt, samtidigt som man skall kunna bemästra det som finns alldeles bakom hörnet.

Megatrender kan beskrivas som långvariga och omfattande företeelser som förändras långsamt. Företeelserna är ofta kopplade till varandra. Frågor som klimatförändring, migration, urbanisering, demografiska förändringar och tekniska innovationer är alla fenomen som utgör trender som kopplade till varandra förändrar framtiden. Det som är svårt med megatrender är att kunna se när en förändring plötsligt växer i omfång och en avgörande brytning sker.
 

 

Sitra - Jubileumsfonden för Finlands självständighet har under Finlands hundraårsjubileum lyft fram tre megatrender för den nordiska modellens framtid nämligen, den olösta gåtan om arbete och inkomst, utmattning av den representativa demokratin och ekonomi vid en korsväg. Dessa tre megatrender är viktiga för medborgarsamhället att vara medveten om. Förändringarna kommer på sikt att omdana samhället så som det är uppbyggt utgående från den välfärdsmodell vi har vant oss vid.

Det är ofta överlag lättare att se hotbilder än möjligheter, oberoende vad saken gäller. I och med att megatrender sker långsamt så följer de inte nödvändigtvis samma logik. Då man har identifierat trender finns det ett antal scenarier, men vilka som troligast slår in är svårt att förutspå. Vissa förändringar kan man dock vara rätt säker på.  När ekonomin utmanas ställs större förväntningar på organisationer och enskilda medborgare. Det här är nånting alla kan ta fasta på och se som en möjlighet.

Stora förändringar i arbetslivet i och med digitalisering och artificiell intelligens och därmed radikalt förändrade arbetsuppgifter och miljöer kan ge det civila samhället och organisationerna en helt ny dimension. Det som är svårt att veta är, vilka grupper som blir utanför och hur de förändrade rollerna påverkar samhällsbygget. Det här är frågor som är viktiga att ge akt på och men även se potentialen i.
 

 

I ett förändrat samhälle med ett större globalt perspektiv och en snabbhet som är svår förutspå, kommer demokratifrågan i helt ny dager. Var och hur fattas de stora besluten och vilken roll har den lokala närdemokratin. Redan idag är det en utmaning att kunna identifiera de beslut och lösningar som fattas globalt och hur enskilda nationers beslut eller beslut som fattas direkt på lokal nivå kan styra utvecklingen. Frågan om hur demokratin över lag skall utformas för att kunna ha kontroll över skeendena är öppen.

Det lönar sig i varje fall att stanna upp ibland och se lite längre än vanligt. Alla förändringar, såväl de megatrender som är långt i fjärran, som de förändringar som man redan kan skönja, lönar sig att ta i beaktande när man funderar över sin egen organisations framtid. Då kan man kanske vara med och forma framtiden.


Agneta Eriksson
Direktör

Tfn: 050 546 9299

E-post: agneta.eriksson(at)sydkusten.fi

Tidigare bloggar
 


Lekande lätt på arbetet
 


Mat med alla sinnen
 


Visa dårar
 


Småbarnspedagogikens erkännande
 


Kulturvandra
 


Om empati
(ser du hjärtat i bilden?)Ett besök på Educa 2018Klokt beslut av Helsingfors