Eftis och skola – tillsammans för barnens välmående

09.11.2017 kl. 09:00
I eftis får eleverna beredskap för livet. Där förenas omsorg och lärande, eftersom barn lär sig i alla sammanhang under hela sin vakna tid av dygnet. Mobbningsförebyggande arbete är en del av verksamheten på eftis och samarbetet med skolan är extra viktigt i det arbetet. Sydkustens fortbildning ”Eftis möter skola” vill stöda och utveckla detta samarbete.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet för de yngsta eleverna. På eftis övas speciellt barnets sociala färdigheter och att bli självständig. I möten mellan människor uppstår också konflikter. Vuxna kan inte vara rädda för konflikter utan måste se till att eleverna får träna sig i att lösa dem. Hur kan vi tillsammans förebygga mobbning på bästa sätt?

Under läsåret 2017-2018 ordnar Sydkusten fortbildningen ”Eftis möter skola” på två orter, i Helsingfors och i Vasa. Fortbildningen består av fyra moduler eller enskilda kursdagar som bildar en helhet och ska erbjuda kunskap, insikter och idéer för att fördjupa yrkeskompetensen.

Den första modulen hölls lördagen den 4 november i Helsingfors i Sydkustens nya utrymmen i Victoriakvarteret. Det var ett engagerat och härligt gäng eftisledare som samlades och genast från första stund gick diskussionerna på högvarv och stämningen var öppen och positiv.  Som utbildare fungerade Ulrika Willför-Nyman som på ett medryckande positivt och engagerat sätt fick oss alla att reflektera och se möjligheter. Ulrika jobbar till vardags som rektor för Vindängens skola i Esbo och har en bakgrund i Kiva-projektet och hälsofrämjande arbete.

Under dagen fick vi reflektera över eftisledarens professionalitet och på vilket sätt skolans läroplansgrunder kan synas i och påverka eftisverksamheten. Utgångspunkten är ett gemensamt ansvar för och omsorg om en bra och trygg skoldag för alla. Alla vuxna i skolan, oberoende av deras arbetsuppgift, har ett ansvar för det fostrande arbetet och för att främja barnens välbefinnande. Det behövs ett fungerande samarbete med olika samarbetsparter, speciellt med eftis, för att skolan ska kunna nå de mål som finns i läroplanen. Eftisledarna är med sitt jobb med och förverkligar delar ur läroplanens mål och innehåll!

Vi hade också fina diskussioner och tankeställare kring att ge socialt stöd och bekräftelse till varje enskilt barn trots att man ibland känner sig otillräcklig. Att möta och se alla barn, att visa att barnet är okej genom vänlighet, pålitlighet, hjälpsamhet och vänskap är faktorer som bidrar till en positiv hälsa och en sund självbild. I eftis finns många hälsofrämjande faktorer.

Bild från Ulrika Willför-Nymans presentation 4.11.2017

Jag hoppas och tror att pågående fortbildning ger bränsle till en personlig utveckling som eftisledare. Med flera återkommande kursdagar ges varje deltagare handledning och stöd i att utvecklas i och reflektera över det egna arbetet och yrkesrollen. Redan efter den första kursdagen märks tydligt att processen verkligen betyder något för dem som deltar och att de på ett nytt sätt förstår hur betydelsefull eftisverksamheten är och hur viktig den egna insatsen och det personliga förhållningssättet kan vara. Det behövs tid att stanna upp, att planera och analysera och det tvingar alla, även mig som jobbat länge, att tänka efter.

I eftis finns stor potential och bred kompetens som vi bör satsa på ännu bättre än idag. Där görs ett otroligt viktigt arbete för att ge barnen en trygg, stimulerande och meningsfull dag. Sydkustens kartläggningar visar dock att personalen inte upplever uppskattning i arbetet speciellt från skolans och beslutsfattarnas håll. Utmaningarna i dagens skola förutsätter ett mångprofessionellt samarbete för elevens bästa. Det kräver ett tätare kollegialt samarbete och diskussion på lika villkor. Eftis kan ses som skolans visitkort, det är eftisledarna som dagligen träffar de nyaste ”kunderna”; de yngsta barnen och deras föräldrar.

Monica Martens-Seppelin
utvecklingschef
050 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi


Läs mera om fortbildningen Eftis möter skola som ordnas i Helsingfors och Vasa läsåret 2017-2018: http://eftis.fi/utbildning

 

Tidigare bloggar
 


Barnbokens vuxna vänner
 


Nytt år och nya tag
 


Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
 


Besök till Stockholm
 


Digitalisering - dagens nyckel till en ny värld
 


Kontrasternas Esbo
 


Läs med mig på dagis!
 


Eftis och skola - tillsammans för barnens välmående