Kvalitet på svenska

Sydkusten utreder och bevakar svenska frågor och fungerar som intresseorganisation inom kultur och utbildning i sina medlemskommuner. Vi arbetar kompetenshöjande för att stöda det livslånga lärandet och för att den svenska befolkningens tillgång till kultur och utbildning på svenska upprätthålls på fullgod nationell nivå. 

I uppdraget ingår att arbeta för hög kvalitet inom svensk småbarnsfostran och utbildning. Sydkusten arbetar fortlöpande för att behörig, välutbildad och motiverad personal finns i daghem och skolor. Medlemskommunerna stöds genom aktivt arbete för att i nätverk sammanföra tjänstemän och personer inom utbildningsinrättningar, stat och kommun för att söka lösningar då det saknas behörig personal. Vi utför kartläggningar och utarbetar rapporter gällande läget i kommunerna. Vi ordnar regelbundet fortbildningsdagar, kurser och seminarier för personal inom dagvård och eftis. Information om dagvård och utbildning på svenska ger vi på webbplatsen svenskskola.fi

Sydkusten upprätthåller ett finlandssvenskt nätverk för personal inom eftis och stöder personalen genom kursverksamhet och regelbunden information.

Sydkusten representerar hela Svenskfinland i Utbildningsstyrelsens nationella nätverk och fungerar även som sekretariat för den finlandssvenska ledningsgruppen för morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubbverksamheten.

Sydkusten verkar även för att främja kvalitativ kulturverksamhet på svenska genom projektverksamhet och medverkar i olika kultursatsningar, nätverksträffar och seminarier.

Mera information:

Agneta Eriksson
Direktör
agneta.eriksson(at)sydkusten.fi
050 546 9299