Projekt och samarbeten

Sydkusten leder och utvecklar projekt i samarbete med andra

Sydkustens landskapsförbund är en organisation med beredskap, kunnande och nätverk som behövs för att framgångsrikt driva olika projekt inom kultur och utbildning. Genom de projekt vi startar upp ensamma eller tillsammans med andra vill vi stärka finlandssvensk kultur. För de kulturprojekt som genomförs av Sydkusten ansöks om finansiering från såväl privata som offentliga bidragsgivare. En del projekt har sedermera etableras som återkommande evenemang.

Under de senaste åren har Sydkusten drivit bl.a. kulturprojekt i samarbete med museer, lässtimulerande verksamhet och fortbildningsprojekt inom dagvården.

Mera information:

Agneta Eriksson
Direktör
agneta.eriksson(at)sydkusten.fi
050 546 9299


 

AKTUELLA PROJEKT

Beskrivning

Sydkusten har under flera år ordnat den så kallade Nylandsturnén för lärarstuderande vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa.

Beskrivning

Projektets mål är att lyfta fram områdets historia genom att använda mångsidiga och moderna presentationsmetoder i de åboländska museerna.

Beskrivning
Projektet Den finlandssvenska läsambassadören pågick mellan 1.8.2014 och 31.7.2017.
Beskrivning

Föreningar tillsammans är ett EU-finansierat projekt med fokus på föreningslivet i huvudstadsregionen.

Beskrivning
Under projektet Levande historia i skärgårdsmuseer har tio filmer gjorts till de åboländska museerna.
Beskrivning

Forneldarnas natt firas den sista lördagen i augusti. Klockan 21.30 (finsk tid) tänds ett pärlband av eldar längs kusten från norr till söder och öster till väster.

TIDIGARE PROJEKT

Sydkusten har ansvarat för och medverkat i en mängd olika projekt inom kultur och utbildning. Nedan korta beskrivningar av en del av projekten. Kontakta Sydkustens personal för mera information.


Handböcker om integration och mentorskap

FIKA (Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet) var ett projekt med det primära målet att förbättra möjligheter till integration med hjälp av tredje sektorn. 

Ett koncept för mentorskap för nyinflyttade utvecklades. Erfarenheter samlades i en handbok "Mentorskap som resurs i integrationsarbetet" med olika modeller och konkreta tips från projektet.

Den andra handboken "Tredje sektorn som integrationsarena" innehåller tips, idéer och tankar om hur föreningar kan göra sin verksamhet ännu mer inkluderande.

Projektet förverkligas med hjälp av medel från Europeiska socialfonden via Nylands NTM-central, medverkande städer och kommuner samt Svenska kulturfonden. 

Luckan i huvudstadsregionen var huvudman för projektet.

 


Rådgivning och två språk

Projektet Dubbelt så roligt - Molempi parempi hade som mål att sprida information om tvåspråkighet till barn- och mödrarådgivningarna, tvåspråkiga familjer och beslutsfattare. Inom projektet gjordes 2013 ett nytryck av broschyren ”Ge ditt barn din gåva – Anna lapsellesi lahja”.

Projektet var en fortsättning på tidigare rådgivningsprojekt och förverkligades av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med Finlands svenska folkting och Folkhälsan.


Kulturgåvan


Målet med projektet var att svensk- och tvåspråkiga föräldrar via rådgivningen skulle motiveras att fördjupa sig i familjens språk- och kulturfostran redan innan deras barn föds. Kulturgåvan innehöll både en bok och en skiva med texter ur sagoböcker, sånger och ramsor. Materialet distribuerades via rådgivningar.

Projektet finansierades av Svenska kulturfonden och avslutades i februari 2011.

 


Svensk dagvård, jätteskoj!

En kampanj som pågick i huvudstadsregionens svenska daghem under våren 2010. Med kampanjen ville arrangörerna lyfta fram den svenska dagvården på ett positivt sätt. Ett tiotal daghem i huvudstadsregionen deltog i kampanjen.

Bland bidragen som kom in lottades 2 pris á 1000 euro ut och gick till Rödskogs daghem i Esbo och Daghemmet Elka i Helsingfors. Prisen gavs för att användas till daghemspersonalens rekreation.


Produforum Åboland

Produforum var ett allfinlandssvenskt nätverksprojekt för konstnärer och kulturutövare på svenska i Finland. Produforum Åboland fungerade som ett regionalt delprojekt och administrerades av Sydkustens landskapsförbund.

Produforum erbjöd bl.a. kompetenshöjande verkstäder, nätverksträffar, handledning, seminarier, diskussionsforum, gemensamma arbetsutrymmen och gemensam marknadsföring. Projektets syfte var att förbättra arbetsmöjligheterna, nätverk och sektoröverskridande samarbete hos kulturaktörer i regionen.

Projektet pågick 1.11.2009-30.6.2014 och finansierades av Europeiska socialfonden. Slutrapporten kan läsas här.


Nordiska röster

Berättarprojektet Nordiska röster arrangerades i Åboland under åren 2009-2011. Projektet ingick i programmet för kulturhuvudstaden Åbo 2011. Sydkusten koordinerade den svenskspråkiga verksamheten.

Målet var att lyfta fram muntligt berättande och inom projektet ordnades bl.a. två berättarfestivaler. Projektet riktade sig också till lärare och stödde lärare som ville använda muntligt berättande i undervisningen med berättarbesök, fortbildningsdagar och pedagogiskt material.