Föreningar tillsammans avslutat

02.10.2018 kl. 10:44
Slutrapporten för det EU-finansierade projektet innehåller förslag och tankar om gemensamma frågor och samarbete mellan föreningar

Projektet Föreningar tillsammans genomfördes från 1 september 2016 till 30 juni 2018 i huvudstadsregionen och slutrapporten är nu klar. I rapporten beskrivs bakgrunden till projektet, projektets utförande och slutsatser, samt idéer för framtiden, för att stärka samarbetet och dialogen mellan lokala organisationer. Ett livskraftigt föreningsliv är viktigt för att ge medborgarna möjlighet att bli mera delaktiga i den konkreta planeringen av lokalsamhället också på svenska.

Kunskapen om samarbete finns förstås i stor utsträckning redan i föreningarna. Men kan den fördjupas och eventuellt förnya sig? Kan föreningarnas kunskap och erfarenheter samlas och vidareutvecklas till ett mera medvetet och systematiskt sätt att samverka? Eventuellt finns det möjligheter att hitta verksamhetsformer som tydligare bidrar till lokalsamhällets livskraft.

De här frågorna har fungerat som en slags brännpunkt för projektet Föreningar tillsammans. Och med dem i åtanke innehåller rapporten några rekommendationer som projektet utmynnat i. En förhoppning är att det kan inspirera olika aktörer, finansiärer och föreningar till nya satsningar.

 

Här är alltså några förslag för framtiden:

Help desk för föreningar

Den typ av help desk som projektet Föreningar tillsammans varit inne på handlar om stöd för gemensamma utmaningar, lösningsmodeller, ansvarsområde och arbetsfördelning. Både tekniskt, redaktionellt stöd och stöd för information behövs. Svårigheter att hantera EU-finansierade projekt på svenska kunde lättas upp genom att bygga upp ett ”EU-kontor” för att stöda mindre organisationer att hantera projekt.

Se över strukturerna

Det finns goda exempel på existerande strukturer för samarbete som kunde upprättas och prövas i större utsträckning. Föreningen Norr om Stan (NoS) är ett sådant exempel, men också många förbund uppfyller en liknande funktion. Dessa strukturer möjliggör att små, lokala föreningar kan få hjälp med kanslifunktioner, t.ex. löneutbetalning, bokföring, synlighet, spridning av information och andra administrativa uppgifter, men också driva gemensamma projekt och anordna kompletterande verksamhet. Att erbjuda sådana hjälpfunktioner för föreningarna kan möjliggöra att föreningar kan ägna sig åt sin kärnverksamhet med större kraft. Med NoS har vi kunnat konstatera att ett lyckat samarbete mellan lokala föreningar inte heller behöver utgå från en stor struktur, det kan handla om en ganska enkel och kanske just därför effektiv lösning. Liknande modeller kunde med fog prövas också på andra håll. Modellen kan dessutom vara en styrka med tanke på samarbete med städerna.

Webbportal

En webbportal, svenskservice.fi, är under uppbyggnad. Tjänsten kommer att bidra med att sammanföra informationen om föreningarna på ett ställe och erbjuder ett gränssnitt för att presentera föreningarnas utbud, samt förmedla och byta tjänster.

Påverkanskanaler

Bland flera av föreningarna finns det ett klart behov av att i större utsträckning än nu kunna påverka i frågor som berör lokalsamhället. Man bör fundera på hur påverkanskanalerna kan utvidgas och om det också här finns en oanad potential i nya samarbetsformer. Föreningarna kunde samarbeta för att mera effektivt föra dialog med kommunen och med beslutsfattare.

Läs gärna rapporten och en utförligare beskrivning av våra förslag för framtiden. Vill du kommentera eller fråga något kan du höra av dig till matias.osterberg(at)sydkusten.fi.

Läs rapporten här.

Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-34 84 525