Småbarnspedagogik i fokus

28.10.2020 kl. 08:53
Sydkusten arbetar på flera olika sätt med ett för hela samhället oerhört viktigt område: småbarnspedagogiken.

Det kontinuerliga arbetet handlar framförallt om att se hur personalsituationen kan tryggas, hur småbarnspedagogiken kan ges ett lyft och hur arbetsgivare och utbildningsanordnare kan hitta samarbetsformer. Det är fråga om ett samarbete där många olika aktörer deltar med sakkunskap, idéer och erfarenhet.

Synlighet

Sydkusten koordinerar en grupp med kommunala och privata aktörer för att synliggöra det viktiga och givande arbete som småbarnspedagogiken är. Frågorna som vi diskuterar är hur statusen på yrket kan höjas och hur vi kan visa att ett arbete inom småbarnspedagogiken är något som definitivt påverkar framtiden. Hur kan vi väcka ungdomars intresse för att arbeta inom småbarnspedagogiken? Hur kan vi öka på söktrycket till utbildningarna? Vad kan göras för att överlag synliggöra småbarnspedagogiken? Vi vill lyfta fram hela sektorns fördelar och framförallt betydelse för framtiden.

Samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare

Sydkusten koordinerar också flera grupper med syftet att få alla parter att tänka på sina strategier för att hitta personal med sikte på inte bara idag utan också fram till 2030. För det behöver kommunerna se över behoven, var de finns, hur stora de är och vilken utveckling som väntas ske under de närmaste tio åren. I det här arbetet försöker Sydkusten skapa en gemensam klar bild av läget och behoven.

Tillsammans med utbildningsanordnare ser vi över hur man samarbetar kring söktryck och det mångprofessionella teamet. En viktig angelägenhet för småbarnspedagogiken i Svenskfinland är att utbildningsanordnarna och kommunerna liksom privata aktörer har ett nära samarbete för att lösa de utmaningar som finns.

Personalsituationen

Sydkusten kartlägger också personalsituationen inom småbarnspedagogiken under hösten 2020 i kommunerna. Syftet är att kunna skapa en bild av utbildningsbehoven på lång sikt. Det är viktigt att vi följer med hur personalsituationen förändras och utvecklar sig. Bara så kan vi alla bättre förhålla oss till det aktuella läget och styra upp strategier för framtiden. Kartläggningen ska också fungera som ett underlag för diskussion om hur småbarnspedagogiken kan och behöver utvecklas i framtiden och vilka lösningar som är gemensamma för hela Svenskfinland.

Den centrala frågan är vilka strategier vi gemensamt kan samlas kring för att förverkliga en behörig personalstyrka under åren 2020–2030.


Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
+358 (0)50 348 4525