Direktörens hösthälsning

27.11.2020 kl. 08:58
Till dig som värnar om utbildning och kultur på svenska i Finland.

Utbildning och kultur på svenska är högaktuellt i många kommuner. Hur ska tillgången till personal inom undervisning och småbarnspedagogik kunna garanteras? Hur ska studie- och elevhandledningen kunna tryggas? Vilka kulturformer och -aktiveter ska finnas och vem ska arrangera dem? Hur kan barns och ungas språkliga utveckling stödas så att de får bästa möjliga grund för vuxenlivet? Vad kan göras för att stöda morgon- och eftermiddagsverksamheten för eleverna i de lägre årskurserna? Vad innebär en meningsfull fritid för barnen?

Sydkustens landskapsförbund r.f. har många av dessa frågor på sin agenda. Ett nytt  informationsbrev skickas ut idag, en satsning på att förbättra vår kommunikation kring de viktiga frågorna.

Sydkusten, som upprätthålls av 16 medlemskommuner, har som uppgift att främja utbildning och kultur på svenska. Det här gör vi tillsammans med våra medlemskommuner och ett stort antal olika aktörer inom området. Vi, som sakkunnig-, samarbets-, projekt-, och koordinerarorganisation, i samarbete med andra. Vi formar verksamheten och insatserna utgående från de lokala behoven.  Inom Sydkustens verksamhetsområde finns drygt 160 000 svenskspråkiga. Det är över hälften av alla finlandssvenskar.

Behörig personal

Som bäst koordinerar vi olika grupper som aktivt arbetar för en tryggad tillgång till behörig personal inom småbarnspedagogiken. I diskussionerna deltar representanter från våra medlemskommuner, utbildningsanordnare på alla nivåer, privata aktörer, fonder och stiftelser samt parter från olika intresseorganisationer men också aktörer som utreder frågorna på olika håll.

I våra regelbundna träffar med bildningsdirektörerna lyfts aktuella frågor om lärartillgång och elevvård upp och syftet med dessa är att hitta hållbara lösningsmodeller. Nära anknutet till skolan är också morgon- och eftermiddagsverksamheten. Där har Sydkusten utrett situationen i hela Svenskfinland och resultat samt förslag till åtgärder presenteras i början av december.

Språkstimulerande projekt

Genom olika projekt bidrar vi till att stärka barns och ungas språkliga utveckling. Vi stöder deras intresse för läsning genom projektet Läsambassadörerna. I samarbete med Svenska modersmålslärarföreningen i Finland förverkligar vi projektet Skrivande skola. Där får lärare redskap för att utveckla skrivpedagogiken.

Ordkonstskolans mångsidiga verksamhet riktar sig till yngre och äldre barn och unga. I många kommuner arrangeras ordverkstäder och grundläggande konstundervisning erbjuds i fyra medlemskommuner. Genom verksamheten vill vi på olika sätt inspirera och utveckla barns och ungas färdigheter och intresse för det egna språkets rikedom.

Kulturfrågor lyfts upp

Kulturprojekt och -verksamhet är starkt förknippat med Sydkusten. I Åboland koordinerar Sydkusten den årliga kultursatsningen VårKultur, där kommuner och konstutövare tillsammans synliggör och förverkligar kulturen i lokalsamhället.

För att ytterligare kunna finnas som ett stöd för kultursektorerna i kommunerna har intresset för samarbete kartlagts under hösten 2020. Vi kommer att samla kulturansvariga i kommunerna kring olika diskussioner och teman från och med nästa år.

Strategiarbete

Inför nästa förbundsmöte inleder Sydkustens styrelse och personal ett strategiarbete med sikte på 2030. Många förändringar i samhället utmanar verksamheten idag på många plan i kommunerna, organisationerna och inte minst för den enskilda kommuninvånaren. Genom ökat samarbete kan vi tillsammans se till att utmaningarna är möjligheter och att utbildning och kultur på svenska håller en hög nivå och är tillgänglig för alla.

Ta gärna en titt på vad allt Sydkusten redan nu erbjuder dig och din kommun eller organisation. Tveka inte att ta kontakt med oss! Vi finns till för dig!

Med önskan om en fin fortsättning på hösten och en förhoppningsfull julväntan.

Det nya informationsbrevet kan läsas här.


Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi