Socionomer och småbarnspedagogik

23.11.2020 kl. 11:04
Nya yrkesbeteckningar och nya regler för personalsammansättningen på daghemmen är på kommande.

I nuläget är det delvis oklart vilken roll socionomerna kommer att ha inom småbarnspedagogiken i framtiden.

Sydkusten arbetar kontinuerligt med målsättningen att trygga personalsituationen inom småbarnspedagogik. Det handlar om ett samarbete där många olika aktörer deltar med sakkunskap, idéer och erfarenhet. Under hösten har vi bland annat tillsammans med kommunerna och utbildningsanordnare fört diskussioner om socionomernas roll. Viktigt för småbarnspedagogiken i Svenskfinland är att utbildningsanordnarna och kommunerna, liksom privata aktörer, har ett nära samarbete för att lösa de utmaningar som finns.

Kartläggning av personalsituationen hösten 2020

Sydkusten har under hösten kartlagt personalsituationen inom småbarnspedagogiken i Svenskfinland. I kartläggningen har vi också bett kommunerna kommentera hur de ser på socionomernas roll inom småbarnspedagogiken.

Kartläggningen tyder på att de flesta kommuner inte ännu vet vilken roll socionomerna kommer att ha. Man avvaktar och väntar på att få en nationell uppgiftsbeskrivning samt löneklass. Det här gör att socionomerna för tillfället har en något oklar roll. Det finns många frågetecken och både en gemensam lönesättning och arbetsbeskrivning saknas.

Vi räknar med att kunna presentera resultaten av kartläggningen och det aktuella läget i början av december.

Nya regler för personaldimensioneringen och nya yrkesbeteckningar

År 2018 ändrades yrkesbeteckningarna inom småbarnspedagogiken. Beteckningen barnträdgårdslärare (som antingen pedagogik- eller socionomstudier gett behörighet till) finns inte längre. I stället är den personal som nu jobbar på daghemmen i huvudsak antingen lärare inom småbarnspedagogik (universitetsexamen), socionom inom småbarnspedagogik (examen från yrkeshögskola) eller barnskötare inom småbarnspedagogik (yrkesexamen). Socionomer som får eller fått sin examen före 31 juli 2023 är behöriga att jobba som lärare inom småbarnspedagogik.

Lagen bestämmer också om personalsammansättningen på daghemmen: minst 2/3 av personalen ska ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare. För den resterande 1/3 är kravet på personalen en yrkesutbildning lämplig för barnskötare för att kunna jobba som behörig inom småbarnspedagogiken. Ännu i nuläget är kraven på personalsammansättningen att 1/3 ska ha högskoleexamen och 2/3 yrkesexamen, eftersom förnyelsen sker under en övergångsperiod. Den nya personaldimensioneringen träder i kraft fullt ut år 2030.

Socionom inom småbarnspedagogik är alltså en ny yrkesbeteckning. Hittills har socionomernas arbetsbeskrivning inte varit tydligt utskriven, varken i den nya lagen eller av någon annan instans. Många kommuner har nu börjat ta tag i ärendet och en del har redan formulerat en arbetsbeskrivning och fastställt riktlinjer för hur lönen bestäms.

Socionomerna är viktiga i småbarnspedagogiken

I dagsläget arbetar enligt en grov uppskattning kring 400 personer med socionomutbildning inom svensk småbarnspedagogik i Finland. Detta enligt siffror som Sydkusten samlat in 2015 och 2019. Det här är en stor tillgång och resurs för småbarnspedagogiken, som bör tas tillvara. De som redan fått sin socionomexamen är alltså också behöriga att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik. För dem som utexamineras efter 2023 behövs tydligare arbetsbeskrivningar. Det är viktigt att för att det ska kännas tryggt att välja inriktningen socionom inom småbarnspedagogik.

Kommunerna formar själva sina egna uppgiftsbeskrivningar för personalen i småbarnspedagogiken. Också om en viss ram står att finna i lagen om småbarnspedagogik, har arbetsgivaren en stor möjlighet att forma uppgiften enligt eget behov. Just nu väntar flera kommuner på riktlinjer för sina egna uppgiftsbeskrivningar. Undervisnings- och kulturministeriets projekt ”utvecklingsforum för utbildningar inom småbarnspedagogiken”, förväntas ge sådana riktlinjer i en rapport som utkommer 14 januari 2021.

Socionomutbildningarna påverkas

Utbildningsarragörer för socionomer väntar också på att arbetsbilden ska förtydligas. För tillfället jobbar man parallellt med utbildningar som ger lärarbehörighet och utbildningar som ger socionombehörighet.

I framtiden kommer socionomutbildningen allt mer att betona det socialpedagogiska perspektivet, dvs. att stöda barnets sociala relationer, gruppens gemenskap och att stöda barnet som en del av gruppen. Socionomutbildningen tar också upp andra viktiga ämnen så som förebyggande socialt arbete, att förena hemarenan och småbarnspedagogiken samt hur man kan stöda familjer på ett bredare sätt.

En fråga för samtliga utbildningar inom småbarnspedagogiken i framtiden är hur man kan förena sig och med olika kompetenser stödja barn och familjer. Det pågår redan fina samarbeten mellan utbildningsanordnarna som också Sydkusten gärna stöder.

Läs en intervju med lektorn i småbarnspedagogik Noora Lohi här

 


Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi