En väg genom ett kulturlandskap med texten Kommunalval 2021.

Inför kommunalvalet 2021

15.01.2021 kl. 13:10
Tillgången på högklassig utbildning och kultur på svenska är en garanti för en levande tvåspråkighet. Inför kommunalvalet i april vill Sydkusten lyfta fram några centrala teman.

Sydkustens styrelse beslöt vid sitt möte 14.1 att lyfta fram följande teman inför kommunalvalet 2021:

1. En kvalitativ och trygg småbarnspedagogik

Den rådande bristen på behörig personal inom småbarnspedagogik är på många håll akut. Det är nödvändigt att förbättra arbetsförhållanden för de anställda och lyfta branschens attraktion. För det här krävs ett ökat samarbete över kommun-, organisations- och utbildningsanordnargränser.

2. En trygg och utvecklande eftermiddagsverksamhet för de yngsta eleverna

Eftermiddagsverksamhetens betydelse ökar och en stor del av de svenskspråkiga barnen i åk 1 och 2 deltar i verksamheten. Trots detta har flera ledare osäkra arbetsförhållanden med snuttifierade arbetsavtal och låga löner. Förutom att arbetsförhållandena bör förbättras behövs ett tätare samarbete mellan skola och eftermiddagsverksamhet.

3. En skola med behöriga lärare och tillräcklig elev- och studiehandledning samt elevvård

På många håll inom Sydkustens verksamhetsområde råder det brist på behöriga klass- och speciallärare samt på studiehandledar-, elevvårds- och psykologtjänster på svenska. Den förlängda läroplikten kommer att ställa ytterligare krav på skolan och öka personalbehoven.

4. Mera skriv- och läspedagogik på lika villkor

Tendenserna till sjunkande resultat i läsförståelse bland barn och unga är oroväckande. Utvärderingar visar att det behövs fortsatta satsningar på läsfrämjande och på elevers skrivande i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Större regional jämlikhet, smidigare lärstigar över stadiegränser samt mer fortbildning i läs- och skrivkompetens för alla lärare efterlyses.

5. Tillgång till konstundervisning på lika villkor i alla kommuner och ett rikt kulturliv i kommunerna

Möjligheterna att utöva och konsumera konst och kultur är centrala för invånarnas välmående. Grundläggande konstundervisning bör erbjudas barn och unga på lika villkor och även i övrigt bör tillgången till meningsfull fritidsverksamhet säkras.

En kvalitativ kulturverksamhet på svenska gagnas av samarbete över kommungränserna.

Läs hela uttalandet här.

 

Mera information:

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Ordförande, tfn: 050 366 8291

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi