Projektkoordinator Emilia Christiansen.

Fokus på småbarnspedagogiken

13.12.2021 kl. 13:05
Den rådande bristen på behörig personal inom småbarnspedagogik är akut redan nu. Om den nuvarande trenden fortsätter är läget katastrofalt inom några år. Därför satsar Sydkusten på att synliggöra branschen inom projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb.

Vad gör vi?

Till dags dato har projektet träffat 90 studerande i tre gymnasier i tre kommuner. Intresset har varit mycket positivt. Vid Mattlidens gymnasium förväntades 5-10 deltagare i informationsträffen, men över 40 studerande dök upp. Det har visat sig att kunskaperna om småbarnspedagogiken är bristfälliga och aha-upplevelserna är många: bland annat är många överraskade över hur mångfasetterad branschen är, hur viktig småbarnspedagogiken är och vilken betydelse den har i individens utveckling och lärstig.

Avsikten är att under projektets gång besöka åk 9 och andra stadiet i alla Sydkustens medlemskommuner. Det är första gången som småbarnspedagogiken fått utrymme för egna presentationer vid skolbesök, vilket bland annat studiehandledarna har kommenterat och sett som synnerligen positivt.

Ett annat syfte med projektet är att vara en röst för en bransch där det varken finns tid eller energi att själva boosta branschen. Ett nätverk av ambassadörer har fått sin början och i detta nu har vi 13 ambassadörer från fem kommuner som är ivriga över att få vara med och sprida budskapet om småbarnspedagogikens innebörd till skolor och allmänheten. De som är med säger att det är just det här man har väntat på - en plattform där det ges möjlighet att berätta om småbarnspedagogiken.

En opinionskampanj kör i gång i början av februari nästa år med målet att lyfta fram branschen. Ett sätt är att sprida filmer om vardagen i ett daghem. Kampanjen kommer att synas i sociala medier och i tryckt media, men målet är också att skapa opinion i samarbete med olika aktörer och samarbetsnätverk.

Projektkoordinator Emilia Christiansen (bilden ovan) är nöjd över hur projektet kommit i gång. Samtidigt blir hon ständigt påmind om hur svår situationen är just nu inom branschen och poängterar hur viktigt det är att vi nu får en förändring till stånd.

- Någon "quick fix" för att lösa de utmaningar som råder i branschen finns inte, men projektet gör det möjligt att starta processen att främja småbarnspedagogiken, säger Christiansen. Hon betonar att intresset för branschen ska väckas genom att tala högt om vad småbarnspedagogiken är i teorin och i praktiken.

- Det är något som tar tid och som vi definitivt är beredda att arbeta vidare med. Här finns såväl utrymme som behov för en förlängning och fördjupning för att etablera nya modeller och tankesätt, konstaterar Christiansen.

Sydkustens landskapsförbund driver projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Tre Smeder och Föreningen Konstsamfundet.
 

 

Mera information ger också:

Emilia Christiansen
Projektkoordinator
+358 (0)45 358 0464
emilia.christiansen(at)sydkusten.fi