Ordkonstskolans rektor Monica Martens-Seppelin

Läs- och skrivkunnighet

25.01.2022 kl. 10:16
Enligt den nationella läskunnighetsstrategin, som publicerades i november, är visionen är att Finland ska bli den mest läs- och skrivkunniga nationen år 2030. Sydkusten jobbar på många plan med att stärka läs- och skrivkunnighet, bland annat inom ordkonstskolan.

I läskunnighetsstrategin ses en läsande livsstil som grund för jämlikhet, bildning och välfärd. Målet är ett samhälle där betydelsen av läskunnighet erkänns inom alla branscher och varje individ får stöd och bekräftelse för sin egen läskunnighet genom hela livet. 

Även Sydkustens landskapsförbund siktar högt på 2030 med flera läs- och skrivfrämjande satsningar. Sydkusten står bakom Sydkustens ordkonstskola samt projekten De finlandssvenska läsambassadörerna, Läsning i laget, Skrivande skola och Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb. Satsningarna är alla viktiga för att stöda läs- och skrivkunnigheten i vårt land.

Ordkonstlärare och -pedagogik behövs!

Inom Sydkustens ordkonstskola är arbetet med läs- och skrivfrämjande konstinuerligt och målinriktat. Ordkonstskolan erbjuder ordkonst som grundläggande konstundervisning och som hobbyverksamhet i flera kommuner. Skolan skapar också olika undervisningsprojekt i skolor och daghem, utarbetar pedagogiska material och är med och utvecklar ordkonsten som konstform både nationellt och lokalt. Lärarna är kunniga och erfarna inom läsning, litteratur och skrivande.

- Vi behöver fler ordkonstlärare, sprida ordkonstpedaogiken i samhället och få bättre tillgång till ordkonst som hobby i Svenskfinland. Det säger ordkonstskolans rektor Monica Martens-Seppelin (bilden). Hon har i en färsk rapport utrett behoven av en utbildning för ordkonstlärare. Den här veckan publiceras och presenteras resultatet i rapporten “Ordkonst - framtidens utbildningsvägar och arbetsfält”.

I rapporten presenteras modeller för hur ordkonstpedagoger kunde utbildas och hur ordkonstundervisningen kunde utvecklas och nå allt fler barn och unga.

– Behovet och efterfrågan på fler yrkeskunniga ordkonstpedagoger har ökat i takt med att oron och medvetenheten om den försämrade läs- och skrivkunnigheten har ökat. Ordkonst kan genom glädje och gemenskap inspirera barn och unga att läsa och skriva på ett kreativt sätt. En utbildning inom området skulle förbättra situationen, höja statusen och skapa bättre förutsättningar att utveckla  och etablera konstformen och pedagogiken, kommenterar Monica Martens-Seppelin.

Det är Svenska kulturfonden som har beställt utredningen. För att presentera den och föra en diskussion kring resultaten bjuder de alla intresserade till ett webbseminarium på fredag 28.1 kl. 14.30-15.45. Det är fritt för alla intresserade att delta i seminariet, som också kommer att finnas på kvar på Kulturfondens webbsida efter fredagens sändning.