Inom småbarnspedagogiken på daghem jobbar barnskötare, lärare och socionomer.

Barnskötare inom småbarnspedagogik

Om du vill jobba som barnskötare ska du studera till närvårdare eller barnledare.
Till utbildningarna kan du söka direkt efter åk 9. Studiernas längd är ca 2½ år.
Om du är student eller har tidigare yrkesexamen kan studietiden bli kortare.

Som barnskötare inom småbarnspedagogik ansvarar du tillsammans med ditt team för barnets vård, fostran och undervisning utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå. I praktiken innebär arbetet grundläggande vård och omsorg, handledning av pyssel- och lekverksamhet, utomhusaktiviteter, att stöda vid på- och avklädning och måltider samt att ha en dialog med vårdnadshavarna.

Behörighetsvillkor:
- grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, t.ex. barnledare
eller
- en lämplig grundexamen inom hälsovård och det sociala området, t.ex. närvårdare
eller
- någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn.

Här kan du studera till barnskötare inom småbarnspedagogik (närvårdare eller barnledare) på svenska:

 

Lärare inom småbarnspedagogik

Om du vill jobba som lärare inom småbarnspedagogik behöver du minst en kandidatexamen i pedagogik från ett universitet. Till utbildningarna kan du söka med gymnasium eller yrkesutbildning som grund. Studierna till pedagogie kandidat varar ca 3 år. En magisterexamen beräknas ta totalt ungefär 5 år.

Lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik är pedagogiska experter som ansvarar för den pedagogiska verksamheten, utvärderingen och utvecklingen i barngruppen. Som speciallärare inom småbarnspedagogiken arbetar du med barngrupper och enskilt med barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. En lärare inom småbarnspedagogik är också behörig för förskoleundervisning.

Behörighetsvillkor:
- minst pedagogie kandidatexamen som innehåller studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik.

Efter kandidatexamen kan du fortsätta till pedagogie magisterexamen, som ger behörighet för att fungera som daghemsföreståndare och inneha administrativa ledar- eller sakkunniguppgifter.

Här kan du studera till lärare inom småbarnspedagogik på svenska:

 

Socionom inom småbarnspedagogik

Vid en yrkeshögskola kan du studera till socionom inom småbarnspedagogik. Till utbildningen kan du söka med gymnasium eller yrkesutbildning som grund. Studierna varar ca 3 ½ år.

Som socionom inom småbarnspedagogik arbetar du i barngrupp med vård och fostran. Socionomen fungerar som stöd för barnen, familjerna och personalen tillsammans med andra sakkunniga i småbarnspedagogiken. Till socionomens grundfärdigheter hör att stärka barnets sociala utveckling och att vid behov stöda familjernas resurser och välmående.

Behörighetsvillkor:
- minst yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området som innehåller minst 60 studiepoäng i studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik
eller
- socionomexamen som har kompletterats med motsvarande studier.

För att få behörighet att jobba som socionom inom småbarnspedagogiken skall du välja barnpedagogiska studier samt göra din praktik och ditt examensarbete inom småbarnspedagogiken.

Här kan du studera till socionom inom småbarnspedagogik på svenska:

Daghemmets sammansättning

Av den daghemspersonal i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som avses ska minst två tredjedelar ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga i personalen ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik.


Länkar: