Sydkustens landskapsförbund
Riksdagsvalsprogram 2023

Syftet med Sydkustens landskapsförbund r.f. är att främja den svenskspråkiga befolkningens allmänna och gemensamma intressen, bevaka och bereda de svenska utbildningspolitiska frågorna samt främja de svenska kultursträvandena. För att framgångsrikt uppnå Sydkustens syfte jobbar vi bland annat med påverkansarbete på olika nivåer. 

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 medlemskommuner:  
Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingå, Kimitoön, Kyrkslätt, Lappträsk, Lovisa, Pargas, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Vanda och Åbo.

Sydkustens landskapsförbund vill påverka nästa riksdags- och regeringsperiod. Vi har därför ställt följande målsättningar inför riksdagsvalet 2023:

Högklassig lärstig på svenska genom

 • tillräcklig och behörig personal inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och andra stadiet
 • ökade satsningar på att stärka attraktionskraften till arbete inom småbarnspedagogiken, samt färre administrativa uppgifter så att pedagogerna har mera tid för den pedagogiska verksamheten i barngruppen
 • tryggad eftermiddagsverksamhet för barn i de lägre årskurserna, tillräckliga personalresurser och bättre arbetsförhållanden för personal inom morgon- och eftermiddagsverksamhet
 • säkerställd tillgång till läromedel på svenska av god kvalitet
 • ökade satsningar på nationellt läs- och skrivfrämjande från förskola till andra och tredje stadiet, samt lång siktigt stärkande av medborgarnas multilitteracitet i en enlighet med den nationella läskunnighetsstrategin
 • tillräckligt med svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer, samt närvarande elev- och studerandevård på skolan
 • uppföljning av flytten av elev- och studerandevården till välfärdsområdena så att eventuella brister korrigeras
 • ökat stöd till kommuner och utbildningsanordnare så att de även på lång sikt kan erbjuda en högkvalitativ utbildning på svenska anpassad till möjliga förändringar i befolknings- och åldersstruktur

Levande kultursektor på svenska genom

 • större ekonomiska satsningar som stärker samarbetet mellan staten, kommunen och kulturfältet samt möjliggör utveckling och nya initiativ
 • mångfald och bredd i kulturutbudet för att människor i olika åldrar och både professionella och icke- professionella aktörer inom kulturbranschen ska kunna konsumera och utöva betydelsefull kultur
 • likvärdig och jämställd tillgång till kultur och konst för att öka medborgarnas uttrycksmöjligheter och del aktighet i ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle
 • grundläggande konstundervisning på lika villkor för barn och unga oberoende av hemort, och med ett brett utbud av olika konstformer 
 • satsningar på utbildningen inom olika
 • kulturbranscher, för att garantera kvaliteten inom den grundläggande konstundervisningen samt gynna utveckling och kul turella innovationer
 • prioriteringar som stöder de nyligen omstrukturerade kommunerna att verka för livskraft genom att ge kultursektorn mer utrymme i verksamheten

Meningsfull fritid på svenska för barn och unga genom

 • tillgänglig och bred fritidsverksamhet för alla samt en förenhetligad finansieringsstruktur för att ordna verksamhet
 • öppna skolgårdar och utrymmen för organiserad verksamhet för barn och unga efter skoldagen 
 • högkvalitativ fritidsverksamhet i alla kommuner och fortsatt utveckling av Finlandsmodellen i samarbete med lokala aktörer
 • utvidgade satsningar på ordkonstverksamhet och andra konstformer, eftersom konst och kultur stärker barnens självkänsla och identitet samt deras personliga uttrycksmöjligheter.

Nationalspråksstrategin implementeras och följs upp under nästa regeringsperiod

Nationalspråksstrategin godkändes av statsrådet den 2 december 2021. Med den vill  nuvarande rege ring dra upp riktlinjerna för nationalspråken över flera regeringsperioder. Målet är att det även i fortsättningen ska finnas två levande nationalspråk i Finland: finska och svenska.

I förverkligandet av strategin finns 62 konkreta åtgärder indelade i tre huvudsakliga riktlinjer:

 1. rätt till service på det egna språket
 2. tryggande av nationalspråkens ställning
 3. levande tvåspråkighet. 

Riksdagsvalsprogrammet 2023 (PDF)
(Filen är inte tillgänglighetsanpassad)